Ограничаване на плащанията в брой на територията на България

10971 Прочитания

Българското законодателство поставя строги правила, които ограничават извършването на плащания в брой на суми над 10 000 лева или над левовата равностойност на тази сума в чужда валута.

С промените в Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ), максималната сума, която може да се плати в брой бе намалена от 15 000 на 10 000 лева. Промените бяха обнародвани в ДВ, бр. 95 от 2015 г. и официално влязоха в сила от 1 януари 2016 г. Този праг остава валиден и през 2017 година. Обективно погледнато, промените се правят с цел да се продължи политиката за ограничаване на сивият сектор в икономиката на страната, чрез насърчаването на отчитането на реалните обороти от стопанската дейност и същевременно да се стимулира използването на пълния потенциал на банковата система.

За кои плащания важи ограничението

 1. Ограниченията в ЗОПБ се отнасят единствено за извършване на плащания на територията на страната. Разпоредбите на закона се прилагат за плащания, чиято стойност е равна на или надвишава 10 000 лв;
 2. Плащания, чиято стойност е под 10 000 лева, но представлява част от парична сделка по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 10 000 лв.

Посочените плащания задължително се извършват чрез банков превод или внасяне по платежна сметка. Разпоредбата за банковото плащане на суми в чуждестранна валута се прилага, като се вземе предвид тяхната левова равностойност. Равностойността в левове се определя по курса на БНБ в деня на плащането.

Плащания, за които ограничението НЕ важи

 • Теглене и внасяне на пари в брой от/в собствени платежни сметки;
 • Изплащане на трудови възнаграждения по смисъла на Кодекса на труда. (не са изключени възнагражденията по ДУК и Граждански договори - за тях следва да се спазват ограниченията на ЗОПБ);
 • Замяна от банки на повредени български банкноти и монети;
 • Теглене и внасяне на пари в брой от/в сметки на недееспособни и ограничено дееспособни лица, на съпрузи и роднини по права линия;
 • Сделки с чуждестранна валута в наличност по занятие;
 • Операции с банкноти и монети, страна по които е Българската народна банка.

Дискутирани промени

През тази година беше изготвен проект за изменение и допълнение на ДОПК, чрез който се предлагаха изменения в ЗОПБ. В проекта се предлагаше прагът от 10 000 лева, който е в момента, да бъде намален поетапно, както следва:

 • 5 000 лева - от 1.08.2017 до 31.12.2017 г.;
 • 3 000 лева - от 1.01.2018 г.;
 • 1 000 лева - от 1.01.2019 г.

Като обосновка за предложената промяна Министерство на финансите посочва, че това е в съответствие с наложилата се практика в другите държави членки на ЕС, от една страна, и от друга намаляването на сивата икономика в страната, която към края на 2015 година според индекса „Икономика на светло” е 30.6%, докато средно за ЕС нейният размер е едва 18.3%.

Към днешна дата тези промени не са приети, като се счита, че прагът от 5 000 лева е оптимален, а тези от 3 000 лева и 1 000 лева биха затруднили стопанския оборот, но и този по-нисък праг все още не е приет.

Санкции

Санкциите при нарушения са в размер на 25% от общия размер на направеното плащане, ако става дума за физическо лице и 50% ако нарушител е юридическо лице. При повторно нарушение глобите са в двоен размер.

Публикации от Kreston Bulmar

Виж повече публикации

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.