Облагане с ДДС на далекосъобщителни услуги

5017 Прочитания

Глобализацията и интернет дават възможност на фирмите да осъществяват директен контакт с милиони потребители. Това доведе до бум в предлагането на различни видове услуги, достъпни чрез интернет сайтове по целия свят. Динамичното развитие води и до налагането на някои административни и данъчни изисквания, които трябва да бъдат спазвани от всеки, който желае бизнесът му да е печеливш и законосъобразен.

От 1.01.2015 г. влязоха в сила нови правила за облагане с ДДС на доставки на: далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпространение и услуги, извършвани по електронен път с крайни потребители нерегистрирани за целите на ДДС в държави-членки на ЕС. Този режим бе въведен с цел намаляване на административната тежест на доставчиците на изброените услуги. Действащите промени разширяват режима, който бе в сила до 2015г., като се включват и доставките на услуги, извършвани по електронен път, на данъчно незадължени лица от доставчици, които не са установени в Европейския съюз (VOES).

Режимът позволява доставчиците на тези услуги да се регистрират еднократно и да подават справки-декларации по ДДС само в една държава членка на ЕС, по свой избор, наречена държава членка по идентификация. Режимът е алтернативен, а не задължителен за прилагане. Ако едно лице избере да не прилага този режим, тогова за него възниква задължение да си направи регистрация за целите на ЗДДС във всяка държава-членка на ЕС, в която доставя конкретните услуги на клиенти.

Автор на статията:

Kreston BulMar

екип експерти

Административни задължения

Лице, което е регистрирано по един от двата режима, е длъжно да посочи информация за съответната доставка /данъчна основа и общият размер на дължимия данък/ в електронния регистър, който води съгласно законодателството на държавата по идентификация /регистрация/ и да включи размера на данъка в резултата на Справка-Декларацията за прилагане на съответния режим за съответния данъчен период отново в държавата по идентификация. Лицето изпълнява всички свои административни задължения във връзка с този режим единствено и само в държавата по регистрация.

Информацията в регистъра, за съответния данъчен период, се посочва поотделно за всяка една държава членка. Всички стойности се посочват в евро, използвайки обменният курс в последния ден от данъчния период, публикуван от Европейската Централна Банка.

Данъчния период за отчитане на доставките е тримесечен и съвпада с календарното тримесечие. Справките-декларации се подават до 20-то число на месеца, следващ въпросно тримесечие, независимо дали през периода са извършвани доставки, чрез съответната ТД на НАП по електронен път с електронен подпис. Данъкът се внася в същия срок.

Доставчиците на такива услуги следва да начисляват ДДС според действащото законодателство и да прилагат ставката, която е определена в съответната държава членка на потреблението на услугата. Държава на потребление е тази държава, в която са установени крайните потребители, имат постоянен адрес или обичайно пребиваване на територията  на ЕС. Това означава, че ако извършваме услуга на немски гражданин, например, то тогава следва да издадем документ съгласно немското законодателство и да начислим ставката на ДДС, приложима за този вид услуги в Германия, която за 2017 год. е 19%.

Необходимите условия за прилагането на режима са:

 • получателите на услугите да са данъчно незадължени лица (физически лица), които са установени в държава от ЕС, имат постоянен адрес в нея или обичайно пребивават;
 • доставчикът да е данъчно задължено лице и да не е установен в държавата, където услугата се потребява;

Без значение е къде е установен доставчикът, на територията на ЕС или извън него.

Регламентирани са два вида регистрации: „Режим извън Съюза” и „Режим в Съюза”

 • Специалната регистрация по ДДС за „Режим извън Съюза” е приложима само за неустановени и нерегистрирани за целите на ДДС на територията на ЕС лица. По конкретно доставчикът следва да не е установен в държава от ЕС, да не е регистриран на друго основание за целите на ДДС в България или друга държава от ЕС и да не е регистриран по ”Режим извън Съюза” в друга държава от ЕС.
 • Регистрация по ДДС за „Режим в Съюза” е приложима само за лица, които са установени в държава от ЕС, имат регистрация за целите на ДДС в България, не са регистрирани по ”Режим в Съюза” в друга държава от ЕС.

  Когато доставчик е регистриран за „Режим в Съюза” в Република България, за извършваните доставки с потребители на територията на РБ, независимо от това, от къде ще бъдат извършвани услугите /включително и от негов обект в друга държава от ЕС/, ще се прилагат правилата на закона за ДДС в България. При извършване на доставки за потребители, находящи се в друга държава членка на ЕС, ще се прилагат правилата на законодателството на конкретно тази държава-членка на потребление.

Как се извършва регистрацията

Регистрацията се извършва с електронно заявление по образец до ТД на НАП София, която в 14 дневен срок излиза с мотивирано решение за регистрация или отказ от такава. Въведени са законови ограничения за регистрация по тези режими, които са свързани с предходни дерегистрации или поради системно неспазване на задълженията по прилагане на режима.

За дата на регистрация се приема първият ден на тримесечието, следващо тримесечието на подаването на заявлението за регистрация, или датата на първата доставка, ако тя е извършена преди регистрацията, при условие че данъчно задълженото лице е подало заявление за регистрация най-късно до 10-то число на месеца, следващ датата на първата доставка.

В първия случай, ако сме подали искане за регистрация по режима на 25-ти юни (месец юни попада във второ тримесечие на годината), дружеството ще бъде регистрирано и ще може да прилага режима, считано от 1-ви юли (първият ден на тримесечието, следващо тримесечието на подаването на заявлението за регистрация). Във втория случай, ако дружеството извърши услуга, преди да е регистрирано по този режим, например 25-ти март и до 10-ти април уведоми НАП, за дата на регистрация се приема 25-ти март.

Данъчно задължено лице регистрирано за прилагане на „Режим извън Съюза” получава идентификационен номер, който е служебният идентификационен номер по чл. 84, ал. 3 от ДОПК, пред който е поставен знакът EU.

Преместване на регистрацията в друга държава

Предвидена е и нормативна възможност за лице, регистрирано по реда на тези специални режими в друга държава от ЕС да премести регистрацията си в друга държава от ЕС, като уведомява и двете страни за това с електронни заявление по образец, в противен случай лицето не може да прилага режима. На практика това изглежда по следния начин: Фирма е регистрирана по режима във Великобритания (това е държавата по идентификация). В последствие дружеството решава да премести своя бизнес във Франция (това е новатадържавата по идентификация). В 10-дневен срок дружеството трябва да уведоми, както органът по приходите във Великобритания, така и във Франция, за да продължи да прилага режима.

Възможности за дерегистрация

Дерегистрация е възможна в два случая:

 • По инициатива на лицето, когато:
  • преустанови извършването на такива доставки;
  • не отговаря на условията за регистрация;
  • вземе решение да не прилага съответния специален режим.
 • По инициатива на НАП, когато:
  • за лицето се установи, че не отговаря на условията за регистрация;
  • в продължение на осем данъчни периода не е извършвало доставки по режима;
  • системно неспазване на задълженията по прилагане на режима.

Дерегистрацията се извършва по същата процедура, както и регистрацията. За дата на дерегистрация се счита първият ден на тримесечието, следващо тримесечието на получаване на акта за дерегистрация.

Когато регистрирано лице по един от двата режима, престане да отговаря на условията за регистрация по единият режим, но отговаря на условията за регистрация по другия режим, с прекратяването на регистрацията си по единия режим може да подаде заявление за регистрация по другия режим.

Място на изпълнение и дата на данъчно събитие

Мястото на изпълнение на доставките на тези специфични услуги е държавата на потребление на услугата, където потребителите са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребиваване.

Датата на възникване на данъчното събитие, изискуемостта на данъка, данъчната основа и данъчната ставка и по двата режима се определят съответно отново съобразно законодателството на държавата на потребление.

Приспадане и възстановяване на ДДС

Лице, регистрирано по „Режим извън Съюза” има право на възстановяване на ДДС на реципрочен принцип за получени доставки на стоки и услуги с място на изпълнение в България във връзка с извършените доставки на далекосъобщителни услуги, радио и телевизионно излъчване или услуги, извършени по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица.

Лице, регистрирано по „Режим в Съюза” има право на приспадане на данъчен кредит по общите правила.

Администрирането на този режим /подаването на декларации, отчитането на данъка и обменът на информация между приходните администрации на държите членки/ се осъществява изцяло по електронен път чрез информационната система MOSS /mini-One-Stop-Shop“ или съкратено обслужване на едно гише/. MOSS може да се използва от данъчно задължени лица, които са установени в ЕС /„Режим в Съюза”/, както и от данъчно задължени лица, които не са установени в ЕС /„Режим извън Съюза”/.

Публикации от Kreston Bulmar

Виж повече публикации

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.