Нови облекчения за предприятия без дейност

16521 Прочитания

С цел да се намали административната тежест за предприятия, които не са осъществявали дейност през изминалата финансова година, бяха направени няколко съществени изменения в законодателството, които са в сила от 01.01.2018 г. С тях се въвеждат облекчения във връзка с:

  • подаване на Годишна данъчна декларация;
  • подаване на Годишен отчет за дейността;
  • публикуване на Годишен финансов отчет.

 

Съгласно допълнителните разпоредби от 01.01.2017 г. се изясни какво означава понятието “Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период”. Това са тези предприятия, които:

  1. през отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон
  2. през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
  3. не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;
  4. не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.

Дадено предприятие попада в обхвата на горната дефиниция, ако едновременно е изпълнило всички посочени критерии. Само тогава ще се счита, че то не е осъществявало дейност.

Това означава, че ако през 2017 г. предприятието има само разходи от типа на банкови такси за обслужване на разплащателна сметка, такса от Търговския регистър за публикуване на отчети и други подобни, то предприятието не е осъществявала дейност.

Облекчение във връзка с Годишна данъчна декларация

От 01.01.2018 година вече не съществува Образец 1010а на годишна данъчна декларация, по отношение на данъчно задължените лица, които не са осъществявали дейност през 2017 г. Същите тези предприятия не са задължени да подават ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2017 г. Те могат да подадат такава, в случаи, че желаят или е необходимо да декларират други данни, които се посочват в декларацията. Такива са например формирана данъчна загуба за пренасяне, деклариране на дължим данък върху разходите, избор за режим за облагане на потенциални разходи за лично ползване на активи и персонал по реда на чл. 204, ал. 1, т. 4 от ЗКПО. Друго обстоятелство, налагащо подаване на ГДД за дружеството без дейност, е събитие водещо до формиране на данъчен финансов резултат – печалба като проявление на данъчна временна разлика или основание за отписване на задължения за счетоводни цели, поради изтекъл давностен срок.

Облекчение във връзка с публикуване на Годишен финансов отчет

Предприятията, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството са освободени да не публикуват годишен финансов отчет. Съгласно Закона за счетоводството обаче, те трябва да декларират това обстоятелство с декларация в свободен текст, която се публикува в търговския регистър до 31 март 2018 година. Такси за тази декларация не се дължат.

Важен момент е, че предприятията без дейност, които са освободени да публикуват годишния си финансов отчет, не са освободени от неговото съставяне, което е регламентирано в чл. 27 от Закона за счетоводството.

Облекчение във връзка с Годишен отчет за дейността

Съгласно разпоредбите на Националния статистически институт (НСИ), ако предприятие не е осъществявало дейност по смисъла на Закона за счетоводството, то трябва да се попълни декларация (Приложение №11), с която да декларира това, и да я подаде в ИС „Бизнес статистика“, на е-mail адрес (подписана, подпечатана и сканирана) или в съответните териториални структури на НСИ на хартиен носител.

В случай че предприятието е осъществявало дейност, но е реализирало приходи и разходи под 500 лева, то трябва да се попълните същата декларация (Приложение 11) и да се избере позиция “Декларирам, че предприятието е осъществявало дейност, но приходите и разходите за дейността са под 500 лева”. Декларацията се подава в ИС „Бизнес статистика“ или заедно с ГДД на хартиен носител в съответните териториални структури на НАП, по пощата с известие за доставка (обратна разписка) или в пощенската станция.

В случай че през същата година предприятие се облага само с алтернативен на корпоративния данък, то същото подава годишен отчет за дейността, но не се подава ГДД за 2017 г. Такива са например данъчно задължени лица, извършващи таксиметров превоз на пътници, организаторите на някои видове хазартни игри и лицата, извършващи дейност от опериране на кораби.

Публикации от Kreston Bulmar

Виж повече публикации

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.