Най-високите глоби за бизнеса

8027 Прочитания

При нарушаване на българското законодателство се налагат 2 видa административни наказания – глоба за физически лица и имуществена санкция за юридически лица и еднолични търговци. Редът за прилагането на глобите и имуществените санкции е в Закона за административните нарушения и наказания, а конкретният размер се определя в различните актове. Глобите и имуществените санкции се налагат в полза на държавата и в полза на общината. Те се събират от органа, който ги е наложил, а когато не е извършено доброволно плащане се пристъпва към принудително изпълнение чрез Агенцията за държавни вземания.

Най-внушителната санкция

 • Защита на личните данни на физически лица - Ако развиваме бизнес в рамките на ЕС, то Регламент (ЕС) 2016/679, със сигурност ще се отрази на дейността ни. Този регламент се отнася до защита на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни и влиза в сила от 25.05.2018 г. Неспазването на предписанията, води до административно наказание „глоба” или „имуществена санкция” в размер до 20 млн. EUR или, в случай на предприятие – до 4 % от общия му годишен световен оборот за предходната финансова година, която от двете суми е по-висока.

По-значими санкции по Кодекса на труда

 • Неосигурени здравословни и безопасни условия на труд - Отговорност поемаме в случаите на нарушение на нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. Работодателя следва да понесе имуществена санкция или глоба в размер от 1 500 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице – глоба в размер от 1 000 до 10 000 лв.
 • Пречим на контролните органи - Когато пречим на контролен орган по спазване на трудовото законодателство да изпълни служебните си задължение, за работодателя се налага имуществена санкция или глоба в размер от 20 000 лв., а за виновното длъжностно лице – глоба в размер от 10 000 лв.

Високите глоби в ЗДДС

 • При неподаване на заявление за регистрация или неподаване заявление за прекратяване на регистрация в установения срок се дължи глоба или имуществена санкция от 500 до 5 000 лв.
 • При неподаване или неспазване на предвидените срокове от всяко лице, включително и нерегистрирано, длъжно да подаде справка-декларацията за съответния данъчен период и VIES-декларация глобата или имуществената санкция е в размер от 500 до 10 000 лв.
 • Неподаване или неспазване на предвидените срокове относно справка-декларация за прилагане на специален режим за извършени доставки с място на изпълнение на територията на страната от лица, за които са изпълнени едновременно следните условия: когато извършва доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с получатели - данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес, или обичайно пребивават в държава членка, включително и в страната; ако не е установено на територията на Европейския съюз или не е регистрирано и няма задължение да се регистрира за целите на ДДС на територията на страната, или на територията на друга държава членка на основание, различно от това, че предоставя такъв вид услуги, не е регистрирано за прилагането на този специален режим в друга държава членка - от 500 до 10 000 лв.
 • Ако не бъде подадена информация от отчетните регистри или бъде подадена информация, различна от посочената в отчетните регистри, следва глоба или имуществената санкция от 500 до 10 000 лв. В такъв размер е и санкцията при условие, че не се представи при поискване от орган по приходите, отчет за извършените продажби през данъчния период или електронния регистър, който води съгласно законодателството на държавата членка по идентификация от лице, регистрирано на основание специална регистрация, а именно когато бъдат извършвани услуги от този тип - доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с получатели - данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес
 • В случаите на неподаване или неподаване в срок (14 дни от изтичането на данъчния период, през който данъкът за придобиването или доставката е станал изискуем) глобата или имуществената санкция е в размер от 1 000 до 10 000 лв.

Санкции в Кодекса за социално осигуряване

 • Осигурител който не представи в срок в съответното териториално поделение на НОИ документи за изплащане на обезщетения за временна неработоспособност, трудоустрояване и майчинство или представи такива документи с невярно попълнени данни, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с имуществена санкция или глоба от 500 до 2 000 лв., а виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание, с глоба от 100 до 1 000 лв. за всеки отделен случай.
 • Отговорността при неправомерно съхраняване на документи за осигурителен стаж и доход носи ЮЛ, което не предаде в териториалното поделение на НОИ оригиналните документи на прекратени осигурители без правоприемник, въз основа на които се установяват осигурителен стаж и доход и то се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 2 000 лв.
 • При нарушение на разпоредбите на част „Допълнително социално осигуряване“ или част „Взаимодействие с пенсионните схеми на Съюза, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка“ глобата е от 200 до 10 000 лв., а за ЮЛ от 10 000 до 50 000 лв.
 • Когато не се изпълни приложена принудителна административна мярка от комисията или от заместник-председателя на комисията глобата е от 1 000 до 10 000 лв.  
 • За дейност без лицензия или когато юридическо лице извършва дейност по допълнително социално осигуряване без да притежава необходимите лицензия и разрешения за управление на фондове за допълнително социално осигуряване - от 10 000 до 100 000 лв.
 • Лице, което умишлено създава условия за сключване на осигурителни договори с юридическо лице без лицензия и разрешения за управление на фондове за допълнително социално осигуряване, се наказва с глоба от 1 000 до 20 000 лв.

Глобите в Закона за корпоративното и подоходно облагане

 • Ако пропуснете да подадете или не подадете в срок данъчната си декларация за дължимия данък при източника от лицата, задължени да удържат и внасят данък при източника както и на чуждестранно юридическо лице; - годишна декларация за дължимия корпоративен данък; - данъчна декларация за корпоративния данък за последния данъчен период на преобразуващото се дружество; ежегодната декларация от чуждестранните юридически лица, с която удостоверяват, че не са се разпоредили с новопридобитите в резултат на преобразуването акции или дялове; данъчна декларация за корпоративния данък за последния данъчен период при прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност на дънъчно задължено лице; - декларация за данъка върху помощната и спомагателната дейност по смисъла на Закона за хазарта; - декларация за данъка върху хазартната дейност; - декларация за данъка върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино, включително организирани от разстояние; - годишна декларация за дължимия данък върху приходите на бюджетни предприятия; - годишна декларация за дължимия данък от дейност от опериране на кораби. Във всички тези случаи глобата или имуществената санкция е от 500 до 3 000 лв.;
 • Ако подадете в срок, но невярно посочите данни или обстоятелства в изброените по-горе декларации (но само ако водят до определяне на данък в по-малък размер) глобата е от 500 до 3 000 лв.;
 • Когато става дума за дейност от опериране на кораби и бъде направен неправомерен избор на реда за облагане с данък, размерът на санкцията е от 20 000 до 30 000 лв.;.

Закона за административните нарушения и наказания

 • Когато лице от контролния или надзорен орган на юридическо лице, или служител, на който юридическото лице е възложило определена работа се обогати от престъпление при извършване на тази работа, се налага имуществена санкция до 1 млн. лв., но не по-малко от равностойността на облагата.

Глоби в Закона за счетоводството

 • Ако сте задължени и не публикувате финансов отчет в срок глобата е от 200 до 3 000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5% от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лв. А ако нарушението е повторно, се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.
 • В случай, че възложите извършването на независим финансов одит на лице, упражняващо дейност като регистриран одитор, без да е регистрирано по реда на Закона за независимия финансов одит, глобата е в размер от 500 до 5 000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 2 000 до 10 000 лв.
 • Ако някой, който не е регистриран одитор и извърши одит по реда на ЗНФО, се наказва с глоба в размер от 500 до 5 000 лв.
 • При нарушаване на изискванията за съхраняване на счетоводна информация се налага глоба в размер от 1 000 до 2 500 лв., а на юридическо лице и едноличен търговец от 2 000 до 5 000 лв.

Закона за здравословни и безопасни условия на труд

 • Ръководителите на службите по трудова медицина, които не изпълняват задълженията си по този закон се наказват с имуществена санкция или глоба в размер от 1 500 до 5 000 лв., а виновното длъжностно лице от 250 до 1 000 лв. Ако нарушението бъде извършено отново, глобата е в размер от 3 000 до 10 000 лв., а за виновното длъжностно лице - от 500 до 2 000 лв.

Закона за ограничаване на плащанията в брой

 • В случаи на плащане чрез превод или внасяне по платежна сметка, на територията на страната, на стойност над 10 000 лева глобата е в размер 25% от направеното плащане за физическо лице, или 50% за юридическо лице. При повторно нарушение глобата се удвоява -  50% и 100% от размера на направеното плащане.

Закона за мерките срещу изпиране на пари

 • За този, който извърши нарушение по някой от членовете на Закона или откаже да съдействие съдействие или свободен достъп в служебните помещения на лицата, посочени в Закона, да предостави изисканите документи или сведения, глобата е от 500 до 10 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.

Публикации от Kreston Bulmar

Виж повече публикации

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.