Кои са случаите на задължителна регистрация по ЗДДС?

24661 Прочитания

Какво е ДДС и как функционира?

С данък върху добавената стойност (ДДС) се облага потреблението на стоки и услуги. Той е косвен данък, с него се облагат продажбите, като тежестта се понася от потребителите на стоката или услугата. На всеки етап от производството или търговията на стоки, с ДДС се облага само създадената добавена стойност. На последната фаза общото данъчно задължение по ДДС се внася от продавача в бюджета, но в действителност той се плаща от купувача, тъй като е включен в цената на стоките.

Процесът на регистрация по ДДС се урежда със Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и правилника за неговото прилагане (ППЗДДС). Националната агенция по приходите (НАП) създава и поддържа специален регистър, с вписването в него, лицата получават идентификационен номер за целите на ДДС, пред който е поставен знакът „BG". Регистрацията по ДДС е задължителна и доброволна. В тази статия ще разгледаме случаите, в които тя е задължителна.

Автор на статията:

Kreston BulMar

екип експерти

Кога възниква задължение за регистрация?

Задължение да се регистрира за ДДС цели в България и да начислява ДДС може да възникне за всяко физическо или юридическо лице, което извършва облагаеми доставкина стоки или услуги.Задължение за ДДС регистрация може да възникне както за лица установили икономическата си дейност в България, така и за чуждестранни лица, които извършват илиполучават доставки на стоки и/или услуги, облагаеми в България.Лицата, регистрирани за ДДС цели в България, най-често възстановяват напълноДДС, който са понесли във връзка с покупките на стоки и услуги свързани с икономическата им дейност, но има и някои изключения (например лица, които извършват предимно или само доставки освободени от облагане с ДДС). От друга страна,когато извършат доставки на стоки и услуги, подлежащи на облагане с ДДС, регистрираните в България лица следва да начисляват ДДС. Задължение за начисляванена ДДС, може да възникне и във връзка с някои покупки (такива, за които се прилагамеханизмът за самоначисляване, например при получаване на стоки в България отдруга държава членка, при получаване на някои услуги и т.н.).

Определяне обема на облагаемия оборот

В ЗДДС са предвидени определени прагове, при преминаването, на които се изисква регистрация по този закон. Един от праговете е свързан с обема на облагаемия оборот.

Преди да ги представим, е нужно да разберем как точно се определя „обема на облагаемия оборот", какво се включва в него. Той е сума от данъчните основина извършените от лицето: облагаеми доставки, включително тези с нулева ставка, както и получените авансови плащания, без тези, свързани с вътреобщностни доставки (ВОД- доставки в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство). Към тази сума прибавяме и данъчните основи на доставките на финансови и застрахователни услуги (ако са част от основната дейност на лицето), въпреки че, тези доставки са освободени от ДДС. При определянето на облагаемия оборот, обаче, не се включват доставките на дълготрайни активи (сгради, машини, съоръжения, транспортни средства, компютри и др.), ако са използвани в дейността на лицето, както и доставки на финансови и застрахователни услуги, когато не са свързани с основната дейност на лицето.

Задължителна регистрация на общо основание

Всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече, натрупан за период не по-дълъг от 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период (календарния месец), през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Тоест ако например от юли 2017г. до юни 2018г. сме натрупали 60 000лв. облагаем оборот, то до юли 2018г., сме задължени да подадем заявление за регистрация по ЗДДС. В случай, че оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът. Например, ако дружество е регистрирано на 1.03.2018г. и извърши доставки на стойност 40 000лв. и на 10.04.2018г. издаде фактура на стойност 11 000лв. ДЗЛ е длъжно да подаде заявление до 17.04.2018г.

Задължение за регистрация при доставки на стоки с монтаж и инсталиране

Независимо от облагаемия оборот на регистрация, не по-късно от 7 дни преди датата на която данъкътзадоставката става изискуем, подлежи всяко лице, установено в друга държава членка и което извършва облагаеми доставки на стоки, които се монтират или инсталират на територията на страната, от или за негова сметка. Изключение в този случай е, когато получателят на доставката е регистрирано по ЗДДС лице.

Задължение за регистрация при доставки на услуги, данъкът за които е изискуем от получателя

На задължителна регистрация, не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие подлежи всяко данъчно задължено лице, което:

 • Получава услуги с място на изпълнение в България, за които данъкът е изискуем от получателя, в това число влизат: услуги, свързани с тристранни операции, някои доставки на златни материали и инвестиционно злато, както и доставки с битови, строителни и производствени отпадъци.
 • Извършва услуги с място на изпълнение в друга държава-членка на Европейския съюз (ЕС).

Задължение за регистрация при доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път

На регистрация по този закон, не по-късно от 10-ия ден на месеца, следващ датата на данъчното събитие на първата доставка, подлежи и всяко данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и извършва доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с получатели български физически лица. Това е така наречената регистрация по „режим в съюза" или „режим извън съюза”.

Задължение за регистрация при дистанционна продажба на стоки

Освен прага за облагаемия оборот, съществува и праг на дистанционните продажби. Дистанционна продажба е извършването на доставка от регистрирано по ДДС лице от една страна-членка на ЕС до други лица, нерегистрирани по ДДС в друга държава-членка. Най-често това са доставки към физически лица. До преминаването на този праг компанията следва да начислява ДДС ставката в своята страна. България е регламентирала този праг да бъде 70 000 лева. Тоест всички данъчно задължени лица, регистрирани по ДДС в друга държава-членка, извършващи дистанционни продажби в България, са задължени не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие да се регистрират по ДДС, след като техния оборот достигне 70 000 лева.

Задължение за регистрация при вътреобщностно придобиване

Съществува и праг за вътреобщностни придобивания (ВОП- придобивания на стоки от друга държава-членка на ЕС или ЕИП) на стоки. На задължителна регистрация по ДДС, подлежат всички лица, когато общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания за текущата календарна година надвиши 20 000 лв. При определяне на стойността не се включват доставките, свързани с придобиването на нови транспортни средства, както и тези на стоки, подлежащи на облагане с акциз. Важно е да отбележим, че докато прагът на облагаемия оборот се формира 12 месеца назад, то прагът за вътреобщностни придобивания се формира от началото на календарната година.

Задължителна регистрация в резултат на преобразуване

Лице, което придобие стоки и услуги от регистрирано лице при:

 • преобразуване на търговско дружество;
 • прехвърляне на предприятие;
 • извършване на непарична вноска в търговско дружество

подлежи на задължителна регистрация в 7-дневен срок от вписване на обстоятелството в търговския регистър или в БУЛСТАТ.

Неперсонифицирано дружество, в което участва съдружник, който е регистриран по ЗДДС, подлежи на задължителна регистрация в 7-дневен срок от датата на създаване на дружеството. В случай, че съдружникът се регистрира след тази дата, то заявлението за регистрация се подава в 7-дневен срок от датата на регистрация на съдружника.

Необходими документи при регистрация по ЗДДС:

 1. Заявление за регистрация (Обр. Прилож № 1);
 2. Справка за облагаемия оборот за последните 12 месеца;
 3. Декларация относно липсата на влязла в сила присъда или на образувано наказателно производство за престъпления против данъчната система;
 4. Пълномощно, в случай, че заявлението се подава от търговски пълномощник;
 5. Анкетен лист по образец.

При някои, от случаите на задължителна регистрация, са необходими и други документи, освен гореизброените, напр.:

 1. За регистрация при дистанционна продажба на стоки е нужно да се представи и документ от компетентните данъчни власти, удостоверяващ регистрация за целите на ДДС в друга държава членка.
 2. За регистрация при вътреобщностно придобиване – справка за общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания за текущата година, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки.

Публикации от Kreston Bulmar

Виж повече публикации

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.