Кои приходи на фирмите не се облагат с данък

13114 Прочитания

Основен нормативен акт на държавата, насочен към облаганe на печалбите и определените в закона доходи на юридическите лица (ООД, ЕООД, АД, чуждестранни ЮЛ и др.) и неперсонифицираните дружества (съдружия, консорциуми, дружества по ЗЗД и др.), е Законът за корпоративното подоходно облагане. В него се регламентира формирането на данъчната основа, която законът нарича данъчен финансов резултат. Това е счетоводният финансов резултат, който е преобразуван с приходи и разходи, които законът не признава за данъчни цели никога или през текущия отчетен период.

Предмет на тази статия са останалите приходи, тези които не участват при формирането на данъчния финансов резултат, т.е. не подлежат на облагане.

Кои са приходите, които не се облагат с надък?

Васил Пантев Автор на статията:

Васил Пантев

Управляващ съдружник счетоводни услуги

1. Приходи в резултат на разпределение на дивиденти от местни юридически лица и от чуждестранни лица, които са местни лица за данъчни цели на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Идеята е да няма многофазно облагане на една и съща печалба, разпределена от едно дружество в друго, след като печалбата вече веднъж е била обложена в дружеството, където е била първоначално реализирана. Принципът е, че дивидентите разпределени от български дружества или дружества от ЕС/ЕИП се облагат при получаването им от физическите лица.

Това облекчение обаче не важи за приходи от дивиденти отчетени от българско дружество:

  • когато дивидентите са платими от чуждестранни дружества извън ЕС/ЕИП.
  • при дивиденти разпределени от акционерни дружества със специална инвестиционна цел. Те не се облагат с корпоративен данък и затова няма условия за многофазно данъчно облагане.
  • или при скрито разпределение на печалбата – Под скрито разпределение на печалбата се разбира сумите, които са отчетени като разход за несвързани с осъществяваната от данъчно задълженото лице дейност или превишаващи обичайните пазарни нива, начислени, изплатени или разпределени под каквато и да е форма в полза на акционерите, съдружниците или свързани с тях лица, с изключение на дивидентите.
  • от 2016 г. бе въведено още едно ограничение по отношение на отчитането на суми като приходи от дивиденти. Тези суми няма да бъдат освободени от облагане, независимо че се разпределят от дружество, което от ЕС/ЕИП ако това дружество е отчело счетоводно тези суми като признат разход и е намалило своя данъчен финансов резултат.

В тези случай приходите се включват в общата облагаема печалба, подлежаща на облагане с корпоративен данък.

2. Приходи, възникнали по повод на непризнати разходи. Например едно дружество не е удържало данък при източника при заплащането на предоставена техническа услуга от чуждестранна фирма, а е поело този данък за своя сметка и го е отчело като разход.. Впоследствие получателят на дохода е възстановил данъка и дружеството е отчело приход в размер на възстановения данък. В този случай първоначално имаме непризнат за данъчни цели разход, а след това възстановената на юридическото лице сума е непризнат приход.

3. Приходи от лихви върху недължимо внесени или събрани публични задължения, както и върху невъзстановен в срок ДДС, начислени от държавните или общинските органи. Най-общо тук попадат случаите, в които данъчно задълженото лице получава със закъснение полагащите му се от органите на НАП, Общинската данъчна администрация или други държавни инситуции вземания. Тогава те дължат лихва за закъснение на данъкоплатците, като така признатите приходи от лихви не се облагат с данък. Тук е валиден принципа на реципрочност, защото непризнати за данъчни цели са и разходите за лихви за забава на плащането на данъчните задължения.

4. Необлагаеми са и печалбите от разпореждане с финансови инструменти търгувани на регулиран пазар. Пример за такова разпореждане е търговия с акции на фондовата борса в България или друга държава – членка на ЕС или ЕИП). Счетоводният финансов резултат се намалява с печалбата от разпореждането определена като положителна разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на тези финансови инструменти.

Непризнатите за данъчни цели приходи всъщност не са икономическа изгода, която е останала необложена. Това вече е станало преди получаването им или просто са вземане от държавен или общински орган. Необлагането на изгодите от разпореждане с финансови активи е политика от страна на законодателя за стимулиране на сделките с финансови активи на регулираните пазари.

Публикации от Kreston Bulmar

Виж повече публикации

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.