Кога имаме право на парично обезщетение за безработица?

51598 Прочитания

Редът за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица е регламентиран в Раздели III и IV от глава четвърта „Обезщетения“ на Кодекса за социално осигуряване и в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица.

Обезщетения за безработица са привлекателен доход и поради тази причина често са засягана тема. Това е и причината при тях често да се стига до злоупотреби. Затова и нормативните актове, които регулират тяхното изплащане са обект на чести промени.

Условия за придобиване на право на обезщетение за безработица

В началото на 2018 год. влязоха промени в КСО, затова и правото, срока и размера на обезщетението зависят от това кога е прекратено трудовото правоотношение. За лицата, чието трудово правоотношение е прекратено преди края на 2017 год., изискването е да са били осигурени във фонд „Безработица” най-малко 9 месеца през последните 15 преди прекратяване на осигуряването, а от началото на 2018 год. лицата трябва да бъдат осигурени най-малко 12 месеца през последните 18 преди прекратяване на осигуряването.

За период на осигуряване се зачита и времето:

 • на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете;
 • на платен и неплатен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане, както и отпуска при осиновяване на дете от 2 до 5-годишна възраст;
 • на неплатен отпуск до 30 работни дни в една календарна година, който се зачита за и трудов и осигурителен стаж;
 • зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание на международен договор, по който Република България е страна.

Освен на условието да бъдат осигурени, лицата трябва да отговарят на още три условия:

 1. трябва да имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта;
 2. трябва да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава, или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер;
 3. и не трябва да упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване в България или по законодателството на друга държава. Изключение правят лицата, които имат сключен трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа сключен с регистриран земеделски стопанин за работа за един ден.

Необходими документи

Лицата, които отговарят на условията изброени по-горе, следва да се регистрират като безработни в Агенцията по заетостта в срок от 7 работни дни от датата на последното прекратяване на осигуряването/ правоотношението. Като следваща стъпка, в срок от три месеца, пак от датата на прекратяване, следва да се подаде заявление до териториалното поделение на НОИили по електронен път чрез електронен подпис или персонален идентификационен код на подателя. При подадено заявление с нередовни или липсващи документи НОИ изпраща на лицето уведомително писмо на адрес посочен от лицето, или по електронен път на посочен електронен адрес, или по телефона, в едноседмичен срок от приемането на документите, като му дава необходимите писмени указания за отстраняване на нередностите.

Към заявлението също трябва да се приложат:

 • акт за прекратяване на правоотношението – например заповед за прекратяване от последния работодател;
 • документи, удостоверяващи осигурителен стаж – трудови, служебни и осигурителни книжки и с документ по образец, утвърден от управителя на НОИ.

Ред за отпускане и изплащане на обезщетенията

След като лицето е подало всички необходими документи, в срок от 14 дни, с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на осигуряването за безработица, се отпуска или отказва изплащането на обезщетение за безработица. Разпореждането се връчва лично на лицето срещу подпис чрез писмо с обратна разписка на посочен от него адрес или по електронен път на посочен от лицето електронен адрес.

Паричните обезщетения за безработица се изплащат от НОИ на одобрените лица по декларираните от тях лични банкови сметки. При промяна на банковата сметка лицата са длъжни в срок от 7 работни дни да уведомят НОИ. Обезщетението за месеца се изплаща от НОИ до 15-то число на следващия месец.

Размер на обезщетението

Месечният размер на обезщетенията за безработица се определят на дневна база, т.е. ако през един календарен месец има 21 работни дни, то лицата получават обезщетение за 21 дни. Дневното парично обезщетение е в размер 60% от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който лицето е осигурено за последните 24 календарни месеца, преди да бъде прекратено осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния и по-голямо от максималния дневен размер на обезщетението за безработица. Определените за 2018г. минимален и максимален размер на обезщетението са съответно 9,00 лв. и 74,29 лв.

Изключение за размера на обезщетението има за безработните лица, чиито правоотношения са прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие, или поради виновното им поведение, както и безработните лица, придобили право на обезщетение преди изтичане на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение. Те получават минималния дневен размер на обезщетението за безработица за срок 4 месеца. В изключението не попадат лицата, които са прекратени с изтичането на срочния им трудов договор, както и случаите, в които работникът има право да прекрати договора си без предизвестие.

Лицата, наети на работа на непълно работно време през периода на изплащане на паричното обезщетение и получаващи възнаграждение по-малко от минималната работна заплата, установена за страната, получават обезщетение в размер 50 на сто от полагащото им се парично обезщетение за оставащия период на изплащане.

Срок за изплащане на обезщетенията

Срокът, за който безработните лица имат право на обезщетението зависи от продължителността на осигурителния стаж на безработните лица, като за осигурителен стаж се зачита времето след 31 декември 2001г., през което лицата са осигурени за безработица. Минималният период, през който се изплаща обезщетение е 4 месеца. Този период е за лицата, които имат до три години осигурителен стаж. За всеки два месеца допълнително обезщетение, до края на 2017г. лицата трябваше да имат по още три години осигурителен стаж. От 2018 година обаче, за всеки следващи два месеца са необходими 4 години осигурителен стаж. Така например лицата със стаж между 3 и 7 години ще получават обезщетение за срок от 6 месеца, а за да могат безработните лица да получават обезщетение за срок от 12 месеца вече трябва да имат 15 години осигурителен стаж.

обезщетение за безработица

Прекратяване и възстановяване изплащането на обезщетенията за безработица

Когато лицето спре да отговаря изискваниятаза получаване на обезщетение, се спира и и изплащането. Обезщетението може да бъде спряно в следните случаи:

 • когато лицето започне трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване в страната или по законодателството на друга държава, с изключение на лицата, които имат сключен трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа сключен с регистриран земеделски стопанин за работа за един ден. Тук обаче законодателят ни стимулира да започнем трудова дейност, като имаме право да ни бъде продължено изплащането на обезщетението, ако трудовата дейност бъде преустановена след по-малко от 12 месеца. В такъв случай лицата са длъжни да уведомят НОИ в срок от седем работни дни, а ако искат да продължи изплащането на обезщетението им след прекъсването, то те трябва отново да се регистрират като безработни в Агенцията по заетостта в срок от 7 работни дни от прекратяване на трудовата дейност.
 • при прекратяване на регистрацията в Агенцията по заетостта. Регистрацията в АЗ може да бъде прекратена, дори без съгласието на лицето по ред причини. Тя може да бъде прекратена ако лицето не изпълнява дадените му препоръки; не се явява на посочените дата и час в поделението на АЗ или в срок три работни дни след тази дата; ако откажат включване в програми и мерки за заетост или откажат предложената им подходяща работа, като за подходяща работа се смята работата, която съответства на образованието, квалификацията и здравословното им състояние, ако тя се намира в същото населено място или до 50 км извън него, при условие че има подходящ обществен транспорт.
 • при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава, или при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер.

В обобщение: Ако едно лице е осигурено поне 12 месеца през последните 18, то има право на обезщетение за безработица, дори и в минимален размер за срок от 4 месеца. За да получава обезщетение в размер на 60% от среднодневното му възнаграждение и за срок по-дълъг от 4 месеца, освен лицето да е било осигурено във фонд „Безработица”, то не трябва договорът му да бъде прекратен по негово желание или с негово съгласие, или поради виновното му поведение, като срока на обезщетението зависи от осигурителния стаж на лицето от началото 2002г.

Публикации от Kreston Bulmar

Виж повече публикации

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.