Какви са ползите от независим финансов одит?

70623 Прочитания

Целта на всеки бизнес е той да бъде успешен. За постигане на тази цел всяка компания трябва да има финансова сигурност, която може да бъде освен основна цел и предпоставка за бъдещ успех. Развитието на бизнеса се идентифицира на база конкретни цифри от отчетите на дружеството, които са публични и представят историята му.

Понякога обаче е възможно бизнесът Ви да се развива изключително успешно, но при независим финансов одит може да възникнат счетоводни и данъчни грешки, които да доведат до санкции, неверни и некоректни отчети, дори фалит. Всяко едно предприятие трябва да представя достоверно своите отчети и по този начин да печели потенциални клиенти, партньори, кредитори.

Терминът „одит” произлиза от латинското „audio” и означава слушам. В по-широк смисъл под одит се разбира проверка от независими експерти, приключваща с оценка на някакво явление, процес или дейност. 

Видове одит

Автор на статията:

Величка Маркова

Управляващ съдружник финансов одит

Съществуват изключително много критерии, според които бихме могли да класифицираме различните видове одит. Ето някои от основните:

 • според времето на изпълнение – предварителен, одит на изпълнението и последващ одит
 • според осъществяващия го – вътрешен и външен
 • според одитирания обект – финансов одит, одит на система или процес, одит на проект.

Според Закона за независим финансов одит, финансовият одит също така може да бъде задължителен и доброволен.

 • Задължителен е одитът на годишните финансови отчети, доколкото това се изисква от местното или от Европейското законодателство.
 • Доброволен е всеки друг одит, различен от задължителния.

Какво е финансов одит и защо се прави?

Финансовият одит включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Тези процедури се избират от одитора, както и оценката на рискове от съществени отклонения (грешки или измами) във финансовия отчет. При извършването на оценки на риска, одиторът взема под внимание и системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето на финансов отчет от предприятието.

Одитът също така оценява уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството. Той се проведжда в съответствие със Закона за независимия финансов одит и изискванията на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че одиторът да се убеди в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия, или дали финансовите отчети са изготвени в съответствие с действащото законодателство и приложимите счетоводни стандарти от одитираното предприятие.

Целта на независимия финансов одит е да повиши степента на доверие на собствениците и потребителите на финансовия отчет. Това се постига чрез изразяване на одиторско мнение за това дали финансовият отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на дружеството, неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, в съответствие с приложимата рамка за финансово отчитане.

Кой извършва одит?

В България независим финансов одит се извършва от регистрирани одитори, които са физически лица, чрез техни предприятия или чрез специализирани одиторски предприятия. Институтът на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) създава и поддържа регистър на регистрираните одитори, както и контролира тяхната работа. Институтът и регистрираните одитори подлежат на независим публичен надзор.

Кои лица подлежат на финансов одит?

На задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните и консолидираните финансови отчети на:

 1. малки предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават най-малко два от следните показатели:
  • балансова стойност на активите - 2 000 000 лв.;
  • нетни приходи от продажби - 4 000 000 лв.;
  • средна численост на персонала за отчетния период - 50 души;
 2. средните и големите предприятия;
 3. предприятията от обществен интерес;
 4. средните и големите групи и групите, в които има поне едно предприятие от обществен интерес;
 5. предприятия, за които това изискване е установено със закон.
 6. годишните и консолидираните финансови отчети на акционерните дружества и командитните дружества с акции подлежат на задължителен независим финансов одит, с изключение на случаите, когато дружествата не са осъществявали дейност през отчетния период.
 7. Консолидираните финансови отчети и годишните финансови отчети на предприятията, включени в консолидацията, подлежат на независим финансов одит.
 1. На задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, когато за текущата година превишават един от следните показатели:
  • балансова стойност на активите към 31 декември - 1 000 000 лв.;
  • размер на нетните приходи от стопанска и приходите от нестопанска дейност за текущата година - 2 000 000 лв.;
  • обща сума на получените през текущата година финансирания и неусвоени към 31 декември на текущата година финансирания, получени през предходни отчетни периоди - 1 000 000 лв.
 2. На задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност и извършващи дейност по чл. 116 от Семейния кодекс (Посредничество при международно осиновяване).

Видове одиторски доклади

След като приключи финансовият одит, регистрираният одитор представя резултатите в одиторски доклад. Одиторският доклад се изготвя в писмена форма, съгласно приложимите одиторски стандарти. Той ясно изразява мнението за това дали финансовият отчет дава вярна и честна представа, съгласно приложимата счетоводна база и отговаря на законовите изисквания, когато е приложимо. Одиторско мнение, което може да бъде:

 • немодифицирано (верен финансов отчет във всички съществени аспекти)
 • квалифицирано (установени са проблеми, които не позволяват на одитора да потвърди достоверността на финансовия отчет във всички съществени аспекти)
 • отрицателно ( финансовият отчет съдържа невярна информация)
 • отказ от мнение (ако регистрираният одитор не може да изрази одиторско мнение или одиторът не е получил необходимата информация и/или не е успял да събере необходимите одиторски доказателства, за да може да изрази мнение)

Одиторският доклад може да съдържа и други въпроси, на които регистрираният одитор е обърнал внимание с параграф, без да квалифицира одиторското мнение.

Каква е ползата от одита?

Със своя доклад одитът гарантира, че финансовите отчети са достоверни и преставят вярно и честно финансовото състояние на дружеството. Ако името на одитора е с добра репутация, той допринася за това, че дружеството може да бъде надежден партньор, клиент, доставчик или кредитополучател.

Независимият финансов одит е полезен и за счетоводителите на компаниите, защото добрите одитори ще открият и посочат грешки, което ще повиши квалификацията им, както и ще бъде избегнато допускане на подобни грешки в бъдеще.

Прегледът върху дейността на компанията, нейното счетоводство и процеси, са полезни на мениджърите, защото могат да им посочат къде са слабостите в счетоводната отчетност и процесите, които могат да доведат до изкривявания във финансовите отчети или да създадат предпоставки за измами или злоупотреби. След одит мениджърите имат сигурност, че отчетите са достоверно отражение на финансовото състояние на дружеството.

Със своя одиторски доклад добрите одитори помагат на акционерите и кредиторите, които искат да се уверят дали инвестираните от тях средства в компанията се управляват добре и дали те ще се възвърнат с очаквания или договорения доход. Също така собствениците получават информация от независими лица, дали няма някакви грешки, злоупотреби или измами от наетите в дейността на дружеството служители.

Благодарение на независимия финансов одит и останалите потребители на финансови отчети, като финансови институции, контрагенти и други, получават достоверна информация за дейността на дружеството.

Регистрираните одитори защитават обществения интерес, но той не е основният им фокус. Те работят и за създаване на по-добра стопанска среда, развитието на бизнеса и капиталови пазари.

Публикации от Kreston Bulmar

Виж повече публикации

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.