Как да намалим размера на такса битови отпадъци?

34034 Прочитания

Таксата за битовите отпадъци се дължи за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът и се определя за всяка услуга поотделно – сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или в други съоръжения, чистотата на териториите за обществено ползване. Таксата се заплаща или от собственика на имота или от ползвателя.

Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място, с решение на общинския съвет, въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:

 • Осигуряване на съдове за битовите отпадъци;
 • Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инстанции и съоръжения за обезвреждането им;
 • Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци;
 • Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
Автор на статията:

Виктория Йотова

Директор счетоводно обслужване

Такса Битови отпадъци се налага пропорционално върху данъчната оценка на имотите. Заплаща се на две равни вноски в сроковете за плащане на данък върху недвижими имоти. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка в размер на 5%.

За новопридобити имоти се дължи такса от началото на месеца, следващ месеца на придобиване на имота. Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е започнало.

За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи, включително за месеца, през който е преустановено ползването й.

Случаи когато не се дължи такса битови отпадъци

Освобождават се от заплащане на такса битови отпадъци следните категории лица:

 • Физически и юридически лица, собственици и ползватели на имоти, декларирани от тях като неизползваеми през годината. Лицата подават в общината декларация по образец до 31 декември на предходната година;
 • Лица с намалена работоспособност от 70 до 100 на сто, собственици и ползватели на имоти, декларирани от тях като основно жилище, като за ползване на облекчението подават декларация по образец до 31 декември на предходната година, както и копие от документа, удостоверяващ намалената работоспособност;
 • Не се събира такса за услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната.

Не се събира такса, когато общината не предоставя услугата и не извършва разходи свързани с нея.

Как да оптимизираме такса битови отпадъци за нежилищни имоти на предприятията?

Наредбата на общините предвижда три начина на определяне на таксата:

 1. Според количеството на битовите отпадъци, съобразно вида и броя на съдовете за съхраняването им и честотата на сметоизвозване;
 2. Чрез пряко договаряне;
 3. Пропорционално, в промили.

Правилния избор на един от тези три метода, може значително да намали сумата за плащане.

Размерите в промили на компонентите на такса битови отпадъци се определят в проценти:

 • събиране и извозване на отпадъците;
 • обезвреждане на битови отпадъци в депа и в други съоръжения;
 • поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване;

Компонентите, които подлежат на оптимизация са по първи и втори показател.

1. Плащане на база съд и честота на извозване

Наредбата дава възможност на предприятията да подадат декларация до кмета на общината, чрез дирекция „Икономика и търговска дейност”, в срок от 01.10 до 30.11 на предходната година, с която да заявят вид и брой на контейнери за отпадъци, които ще използват през годината. След получаване на такава декларация, общината прави проверка на място, дали е възможно такова третиране на отпадъците и честотата на извозването и дава своя отговор на заявяващото предприятие. В случай на одобрение, заявяващото предприятие ще спести плащането за събиране и извозване на отпадъците и обезвреждането на битови отпадъци в депа и съоръжения, но ще се задължи да плати определената от общинския съвет цена за вид контейнер и честота на извозването.

Ако изберем този начин на определяне на такса битови отпадъци, съществуват два много съществени момента, които трябва да имаме предвид:

 • не винаги заплащането на база съд и честота на извозване е най-евтиния вариант, трябва предварително да се направят изчисления за всички алтернативни случаи.
 • почти винаги декларацията, чийто срок е 30.11 се подава преди общинският съвет да е взел решение и да е одобрил план-сметката за следващата година, но е невъзможно е предварително да знаем точния размер на такса битови отпадъци, което ще дължим.

Ако сме изчислили алтернативните случаи обаче, със сигурност разполагаме с добро приближение.

2. Плащане при сключен договор, с фирма, лицензирана да извършва услугата по сметосъбиране и сметоизвозване

Според Наредбата на всяка община има възможен начин за определяне на такса битови отпадъци чрез пряко договаряне с фирма, лицензирана съобразно закона за управление на отпадъците, която да извършва услугата по сметосъбиране и сметоизвозване. В този случай предприятието, в срок до 30.11 на предходната година, трябва да подаде молба по образец до кмета на общината, чрез дирекция „Икономика и търговска дейност” и към нея да приложи следните документи:

 • нотариално заверен препис от договор за извършване на услугата;
 • удостоверение за актуално състояние на страните по договора;
 • документи, съгласно Закона за управление на отпадъците, които да удостоверяват правото на фирмата-изпълнител да извършва такива услуги;

Въз основа на тези документи кметът на общината издава заповед за допускане на пряко договаряне и извършване на услуги по сметосъбиране и сметоизвозване. В този случай таксата заплащана за имота се формира така:

 • за сметосъбиране и сметоизвозване – по договор към съответната фирма;
 • за обезвреждане в депа и поддържане на площи за обществено ползване, към общината;

На какво трябва да обърнем внимание при този вариант?

 • трябва да бъде направена предварителна оценка на алтернативните подходи.
 • ако документите не отговарят на изискванията от Наредбата, няма да бъде издадена заповед за допускане на пряко договаряне.

3. Плащане, пропорционално, в промили

Ако не заявим изрично желанието си да се възползваме от горните две възможности за определянето на такса битови отпадъци, таксата се дължи, пропорционално, в промили, на база по-високата, между отчетната стойност и данъчната оценка на имота и се състои от трите компонента – събиране, депониране и поддръжка на обществени площи. Напълно възможно е именно това да се окаже най-изгодния вариант. Обикновено това е така при имоти с по-ниска отчетна стойност. Именно по тази причина е важно да сме направили коректни предварителни изчисления на очакваната сума.

Възможност за оптимизация на такса битови отпадъци при жилищните имоти на предприятията и имотите на гражданите

В случай, че гражданин притежава имот или предприятие притежава жилищен имот, който няма да се ползва през цялата година, съществува възможност от пълно освобождаване от частта за сметосъбиране и сметоизвозване от такса битови отпадъци. За целта е необходимо да бъде подадена декларация по образец, в срок от 01.11 до 31.12 на предходната година и така, тази част от такса битови отпадъци няма да бъде дължима и събирана.

Публикации от Kreston Bulmar

Виж повече публикации

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.