Фирмите с над 50 служители ще трябва да осигуряват работни места за лица с увреждания

7044 Прочитания

На 18.12.2018г. в Държавен вестник беше обнародван новият Закон за хората с увреждания. Преобладаващата част от разпоредбите му влязоха в сила от 01.01.2019 г., включително и разпоредбите, касаещи задължението на работодателите да осигурят работни места за хора с трайни увреждания.

Квоти за хората с увреждания

С цел гарантиране на заетостта на хората с трайни увреждания в обичайна работна среда, законодателят е предвидил, че работодателите с 50 до 99 служители и работници са длъжни да осигурят работа на поне едно лице с трайни увреждания. А работодателите със 100 и повече служители и работници са длъжни да предоставят работа на хора с трайни увреждания съгласно квота от две на сто от състава на персонала им. Работните места, определени по реда на чл. 315 от Кодекса на труда (определените работни места за трудоустроени работници), не се взимат предвид при отчитане изпълнението на квотата.

Процедури по обявяване на вакантни позиции, назначаване и уведомяване на Агенцията

За да изпълни квотата си за назначаване на служители и работници с трайни увреждания, работодателят уведомява териториалните поделения на Агенцията по заетостта за свободните работни места и за необходимите му работници и служители, нужната квалификация и професионални умения. В тримесечен срок от уведомяването работодателят е длъжен да назначи на работа хора с трайни увреждания, които отговарят на изискванията за заемане на работното място.

Все още остават неясни въпросите в кой момент и в какъв срок следва работодателите да изпълнят задължението си за уведомяване на Агенцията по заетостта. Очаква се приемането на правилник за прилагането на Закона за хората с увреждания, който да даде отговори на тези въпроси, както и да хвърли повече светлина върху тълкуването и прилагането на Закона.

Кои се определят като „хора с трайни увреждания“

Съгласно Закона, "хора с трайни увреждания" са лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с обкръжаващата ги среда би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществения живот, и на които медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.

Санкции към работодателя при неспазване на задължението

При неспазване на задължението си работодателят ще дължи ежемесечна компенсационна вноска в размер на 30% от минималната работна заплата за всяко незаето работно място за човек с трайни увреждания.

Изключения в задължението за осигуряване на работа за хора с увреждания

ИА „Главна инспекция по труда“ може да освободи работодателите от това задължение при наличие на специфични фактори в работната среда, възпрепятстващи наемане на хора с трайни увреждания, както и при липсата на хора с трайни увреждания, насочени от дирекции "Бюро по труда" или от трудови посредници. Работодатели, които прилагат алтернативни мерки за заетост на хора с трайни увреждания, също ще бъдат освобождавани от това задължение.

Публикации от Kreston Bulmar

Виж повече публикации

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.