Директорът по Качеството в Kreston International реагира на издаването на МСФО 16

Съветът по международни счетоводни стандарти (СМСС) издаде нов счетоводен стандарт, който изисква всички лизингови договори да бъдат отчитани в Баланса на дадено дружество като активи и пасиви, в опит да се осигури по-голяма прозрачност за инвеститорите.

Новият счетоводен стандарт, озаглавен "МСФО 16 - Лизинг", ще влезе в сила от януари 2019. В момента компаниите, използващи МСФО и американския GAAP се очаква да имат лизингови ангажименти на обща стойност от 3.3 трилиона долара. Въпреки това, над 85% от тях не се появяват в Балансите, от което може да се предположи, че нетния дълг на глобалните компании ще се покачи значително веднага след като новия лизингов стандарт влезе в сила.

Hans Hoogervorst, IASB chairmanПредседателят на СМСС, Hans Hoogervorst, заяви:

"Тези нови счетоводни изисквания въвеждат лизинговото счетоводство в 21-ви век, и слагат край на догадките, които се налага да се правят при изчисляването на доста често значителни лизингови задължения на компаниите. Новият стандарт ще осигури така необходимата прозрачност по лизинговите активи и пасиви на дружествата, което означава, че задбалансово лизингово финансиране вече няма да се спотайва в сенките. Той също така ще подобри сравнимостта между компании - както тези, които отдават под наем, така и тези, които се възползват от заеми, за да купуват."

В коментар, Директорът по Качеството в Kreston International, Andrew Collier, реагира с думите:

Andrew Collier, Director of Quality and Professional Standards at Kreston International

"Пускането на новия стандарт "МСФО 16 - Лизинг" е добре дошло, тъй като се очаква да донесе допълнителна яснота за съставителите и ще им даде възможност да планират за осъществяване на прехода. Стандартът следва да подобри сравнимостта и прозрачността между финансовите отчети. Положително е, че Американския борд за счетоводни стандарти въвежда подобен стандарт в САЩ, въпреки че има редица различия, които ще пречат на сравнимостта. Одиторите също ще играят важна роля в гарантирането, че всякакви преизчисления са разгледани по подходящ начин и, че в крайна сметка, лизингите са били правилно идентифицирани. Още повече, че премахването на разграничението между оперативния и финансов лизинг следва да облекчи донякъде сложността."

За повече информация или ако искате да прочетете още коментари на експерти от индустрията, може да посетите сайта на International Accounting Bulletin 

Новини

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.