Уникални услуги за растежа на вашия бизнес

Юридически Консултант на Разположение

Срокове по изпълнение на услугата

 • Консултация по телефон – ако за осигуряващите услугата юристи не е възможно да отговорят веднага на телефонно повикване, същите се задължават да върнат обаждане в рамките на 2 (два) астрономически часа. Във връзка с предходното изречение, при сериозен проблем и неотложност за получаване на телефонна консултация, възложителят изпраща SMS-и на осигуряващите услугата юристи и същите се задължават в срок до 15 (петнадесет) минути да осигурят телефонна консултация на възложителя, в т.ч. и чрез ангажиране на трети свой колега.
 • Консултации по e-mail – на въпроси поставени от възложителя по e-mail, осигуряващите услугата юристи се задължават да отговорят най-късно до края на следващия работен ден.
Цена: 250 лв. / месец без ДДС Всички допълнително възникнали ангажименти, които са извън обхвата на услугата, се уговарят отделно като обхват, срок и възнаграждение

Консултант на разположение

За удобство на клиентите ни, предлагаме не само традиционните счетоводни, правни и бизнес услуги в пълния им обхват, но и отделни специализирани консултации. Различното при тях е, че имат значително по-малък обхват, извършват се значително по-бързо и на по-ниска цена. Целта е да подсигурим сигурност и спокойствие за тези, които нямат нужда от пълната ни счетводна или правна услуга.

Юридически Консултант на Разположение

Целта на услугата е да осигури бюджетен абонамент за текущи юридически консултации, които да могат да се ползват по всяко време, а когато възникне нужда от по-сериозен ангажимент, това да се заплаща допълнително.

Обхватът на услугата включва:

 • Общи консултации в следните области на правото:
  1. Търговско право – във връзка с търговски сделки, взаимоотношения между съдружници, учредяване и преобразуване на дружества, покупко-продажба на дялове или цели бизнеси и т.н.;
  2. Бизнес регулации – във връзка с актове, които регулират дейността в различни индустрии, в т.ч. мерки срещу пране на пари, защита на лични данни и т.н.;
  3. Вещно право – във връзка със собствеността върху движимо и недвижимо имущество, покупко-продажба, учредяване на залози, ипотеки, възбрани, запори и т.н.;
  4. Трудово право – във връзка със сключване и прекратяване на трудови и граждански договори, дължими обезщетения, условия на труд и т.н.;
  5. Административно право – общи консултации за обжалване на наказателни актове на различни контролни или регулаторни институции, като НАП, ДАНС, КЗЛД, КАТ и т.н.;
 • Заявяване на промени в едно дружество, които подлежат на вписване в Търговски Регистър, което включва:
  1. смяна на управител, седалище или наименование;
  2. обявяване на годишни финансови отчети или на покани до кредитори, в т.ч. изготвяне на необходимите документи.
 • Учредяване на еднолични дъщерни дружества с ограничена отговорност, чрез внесен паричен капитал.
 • Ежемесечно изпращане на правен бюлетин за значимите промени в търговското и стопанското законодателство в Република България.

Срокове по изпълнение на услугата

 • Консултация по телефон – ако за осигуряващите услугата юристи не е възможно да отговорят веднага на телефонно повикване, същите се задължават да върнат обаждане в рамките на 2 (два) астрономически часа. Във връзка с предходното изречение, при сериозен проблем и неотложност за получаване на телефонна консултация, възложителят изпраща SMS-и на осигуряващите услугата юристи и същите се задължават в срок до 15 (петнадесет) минути да осигурят телефонна консултация на възложителя, в т.ч. и чрез ангажиране на трети свой колега.
 • Консултации по e-mail – на въпроси поставени от възложителя по e-mail, осигуряващите услугата юристи се задължават да отговорят най-късно до края на следващия работен ден.
Цена: 250 лв. / месец без ДДС
Всички допълнително възникнали ангажименти, които са извън обхвата на услугата, се уговарят отделно като обхват, срок и възнаграждение

Длъжностно Лице по Защита на Личните Данни

Целта на услугата е да осигури на бюджетна абонаментна цена:

 • квалифициран експерт, който да бъде обявен като Длъжностно Лице по Защита на Личните Данни пред Комисията за Защита на Личните Данни (КЗЛД), и
 • текущи консултации във връзка с обработката и защитата на личните данни, а когато възникне реална нужда от комуникация с физически лица или КЗЛД, във връзка с обработка лични данни, това да се заплаща допълнително.

Обхват на услугата

 • Обявяване на квалифициран експерт като Длъжностно Лице по Защита на Личните Данни, което, в случай на нужда, да представлява възложителя пред физически лица или КЗЛД;
 • Общи устни и писмени консултации по въпроси свързани с обработката и защитата на личните данни, които целят създаване на разбиране за потенциалните рискове и възможности, произтичащи от конкретни обстоятелства при възложителя.

Срокове по изпълнение на услугата

 • Обявяване на Длъжностно Лице по Защита на Личните Данни пред КЗЛД – в срок до три работни дни от сключване на договор;
 • Консултация по телефон – ако за осигуряващите услугата експерти не е възможно да отговорят веднага на телефонно повикване, същите се задължават да върнат обаждане в рамките на 2 (два) астрономически часа. Във връзка с предходното изречение, при сериозен проблем и неотложност за получаване на телефонна консултация, възложителят изпраща SMS-и на осигуряващите услугата експерти и същите се задължават в срок до 15 (петнадесет) минути да осигурят телефонна консултация на възложителя, в т.ч. и чрез ангажиране на трети свой колега.
 • Консултации по e-mail – на въпроси поставени от възложителя по e-mail, осигуряващите услугата експерти се задължават да отговорят най-късно до края на следващия работен ден.

Цена

Цената на услугата е в размер на 250 (двеста и петдесет) лева, без включен ДДС, на месец.

Всички допълнително възникнали ангажименти, които са извън обхвата на услугата, се уговарят отделно като обхват, срок и възнаграждение.

Експресен Данъчно-Счетоводен Преглед и Финансов Анализ

I. Цел на Прегледа

Целта на услугата е да осигури бюджетен и експресен преглед в счетоводството на една компания, като идентифицира всички съществени проблеми в счетоводната отчетност, данъчното облагане и финансовите показатели на предприятието, да оцени риска от тях и да препоръча мерки за тяхното решаване или намаляване на вредните последици от тях.

II. Обекти на Прегледа са:

 • Анализ на всички салда и обороти, за да се идентифицират всички онези, които имат неясен произход или са грешно представени;
 • Преглед на всички счетоводни записи за неверни или нетипични счетоводни записвания, от които могат да произтекат грешки в отчетността, неправилно данъчно облагане и изкривявания във финансовите отчети.
 • Преглед за данъчното облагане на обичайната дейност и всички големи или нетипични сделки.
 • Преглед на отчетността на дълготрайните активи и материалните запаси за съответствие с приложимите счетоводни стандарти и данъчното облагане.
 • Възрастов анализ на всички вземания/задължения и оценка за степента на тяхната реалност или събираемост/дължимост.
 • Преглед на сделките със свързани лица.
 • Преглед на отчетността и данъчното третиране на получени заеми от нефинансови институции и предоставени заеми на трети лица.
 • Анализ на финансовите отчети и финансовите показатели за последните 5 приключени финансови години.

III. Обхват на Прегледа

 • Прегледът обхваща текущия неприключен период и предходния приключен период.
 • Прегледът се извършва от гледна точка на спазването на Закона за Счетоводството, приложимите Счетоводни Стандарти, ЗКПО, ЗДДС, Законът за Ограничаване на Плащанията в Брой (ЗОПБ) и Законът за Мерките срещу Изпиране на Пари (ЗМИП).

IV. Доклад от Прегледа

Прегледът приключва с доклад, в който е описан всеки идентифициран проблем, дефинира се рискът от него и се препоръчват варианти за неговото решаване или минимизиране на вредните последици от него.

Докладът завършва с коментар на финансовите показатели, за които се идентифицират съществени отклонения и които също биха довели до данъчен риск или влошаване на финансовото състояние на компанията.

V. Срок за Извършване на Прегледа

Срокът за извършване на прегледа е в рамките на три седмици, след получаване на предварителния пакет информация и осигуряване на нужния достъп за преглед, идентификация, анализ и докладване на изброените по-горе възможни проблеми.

VI. Цена на Услугата

Цената на услугата е в размер на 3000 лв., без включен ДДС.

Данъчен Консултант на Разположение

Целта на услугата е да осигури бюджетен абонамент за текущи данъчни консултации, които да могат да се ползват по всяко време, а когато възникне нужда от по-сериозен ангажимент, това да се заплаща допълнително.

Обхватът на услугата включва общи данъчни консултации в следните области:

 • Данък върху добавената стойност – във връзка с прилагането на ЗДДС, ППЗДДС и свързаните с тях актове, като например: кога е налице право на данъчен кредит, как се определя място на изпълнение, кога възниква данъчно събитие, коя е приложимата данъчна ставка, кога се извършва корекция/връщане на ползван данъчен кредит, процедури по възстановяване на данъка, условия за регистрация по ЗДДС в страната и чужбина, и други във връзка с дейността на компанията;
 • Корпоративен данък – във връзка с прилагането на ЗКПО и свързани с него актове, като например: видове признати и непризнати разходи за данъчни цели, кога се удържа данък при източника (от платеца на разхода), кога се удържа данък върху разходите и други въпроси във връзка с дейността на компанията;
 • Данък върху доходите на физически лица – във връзка с прилагането на ЗДДФЛ и свързани с него актове, като например: облагане на доходите от различни източници, формиране на данъчна основа, нормативно признати разходи, данъчни ставки и други въпроси във връзка с дейността на компанията;
 • Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане – във връзка с прилагането на СИДДО и свързани с тях актове, като например: в кои случаи може да се приложи СИДДО, в коя държава може да се ползва освобождаването от данък и други във връзка с дейността на компанията;
 • Други нормативни актове, във връзка с данъчното облагане – като например: Законът за ограничаване на плащанията в брой, Наредба за плащанията брой (свързана с ползването на касови апарати) и други във връзка с дейността на компанията.

Срокове по изпълнение на услугата

 • Консултация по телефон – ако за осигуряващите услугата експерти не е възможно да отговорят веднага на телефонно повикване, същите се задължават да върнат обаждане в рамките на 2 (два) астрономически часа. Във връзка с предходното изречение, при сериозен проблем и неотложност за получаване на телефонна консултация, възложителят изпраща SMS-и на осигуряващите услугата експерти и същите се задължават в срок до 15 (петнадесет) минути да осигурят телефонна консултация на възложителя, в т.ч. и чрез ангажиране на трети свой колега.
 • Консултации по e-mail – на въпроси поставени от възложителя по e-mail, осигуряващите услугата експерти се задължават да отговорят най-късно до края на следващия работен ден.

Цена

Цената на услугата е в размер на 150 (сто и петдесет) лева, без включен ДДС, на месец.

Всички допълнително възникнали ангажименти, които са извън обхвата на услугата, се уговарят отделно като обхват, срок и възнаграждение.

ТРЗ и Осигурителен Консултант на Разположение

Целта на услугата е да осигури бюджетен абонамент за текущи ТРЗ и осигурителни консултации, които да могат да се ползват по всяко време, а когато възникне нужда от по-сериозен ангажимент, това да се заплаща допълнително.

Обхватът на Услугата включва общи ТРЗ и осигурителни консултации в следните области:

 • Прилагане на трудовото законодателство – във връзка с прилагането на Кодекса на Труда (КТ) и свързаните с него наредби и актове, като например: Сключване и прекратяване на трудови договори; Избор на трудово правоотношение – срочен, безсрочен или друг вид трудов договор; Основания за прекратяване на трудовите договори; Ползване на платен годишен отпуск; Изготвяне на график за работно време; Отчитане на отработеното време; Почивки през работното време, седмични и междудневни почивки; Начини на изчисляване на възнаграждения, обезщетения и други плащания за положен труд; Ред и начин за ползване на платени и неплатени отпуски; Зачитане на трудов стаж по специалността и изплащане на допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит; Видове допълнителни и други трудови възнаграждения – постоянни и непостоянни; Налагане на дисциплинарни наказания; Реквизити на трудов договор и длъжностна характеристика; Необходими данни и документи за сключване на трудов договор; Закрила при уволнение; Право на обезщетения, и други въпроси във връзка с дейността на компанията.
 • Прилагане на осигурителното законодателство – във връзка с прилагането на Кодекс за Социално Осигуряване (КСО) и свързаните с него наредби и актове, като например: Начин на осигуряване на лица по различни правоотношения – трудови, граждански или договори за управление и контрол, и самоосигуряващи се лица; Размер и разпределение на осигурителните вноски между работник и работодател; Определяне на размера на осигурителния доход и елементите на възнагражденията, които са облагаеми с осигурителни вноски; Права на осигурените лица за болнични, майчинство, бащинство; Видове осигурени лица и видове осигурителни вноски за тях; Започване, прекъсване и прекратяване на осигуряването на осигурените лица; Определяне на минимален и максимален размер на осигурителния доход, и други въпроси във връзка с дейността на компанията.
 • Определяне на базата за облагане на доходите на физическите лица – във връзка с прилагането на ЗДДФЛ и свързаните с него наредби и актове, като например: Облагаеми и необлагаеми доходи на работниците и служителите по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол, и самоосигуряващи се лица; Правила при изготвяне на служебни бележки, справки и декларации от работодателите или платците на доходи към физически лица по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол, както и към самоосигуряващи се лица, и други въпроси във връзка с дейността на компанията.
 • Прилагане на всички други нормативни актове, във връзка с трудовото и осигурителното законодателство.

Срокове по изпълнение на услугата

 • Консултация по телефон – ако за осигуряващите услугата експерти не е възможно да отговорят веднага на телефонно повикване, същите се задължават да върнат обаждане в рамките на 2 (два) астрономически часа. Във връзка с предходното изречение, при сериозен проблем и неотложност за получаване на телефонна консултация, възложителят изпраща SMS-и на осигуряващите услугата експерти и същите се задължават в срок до 15 (петнадесет) минути да осигурят телефонна консултация на възложителя, в т.ч. и чрез ангажиране на трети свой колега.
 • Консултации по e-mail – на въпроси поставени от възложителя по e-mail, осигуряващите услугата експерти се задължават да отговорят най-късно до края на следващия работен ден.

Цена

Цената на услугата е в размер на 150 (сто и петдесет) лева, без включен ДДС, на месец.

Всички допълнително възникнали ангажименти, които са извън обхвата на услугата, се уговарят отделно като обхват, срок и възнаграждение.

Външен Главен Счетоводител и/или Финансов Директор

Целта на услугата е да осигури възможно най-добрия главен счетоводител и/или финансов директор за една компания на възможно най-добрата цена, защото над 95% от компаниите в България страдат от липсата на такива хора, заради техния много ограничен брой и високо възнаграждение.

Обхват на услугата

 • Създаване и поддържане на методология и правила за коректна, ефективна и своевременна отчетност в счетоводния отдел;
 • Създаване и поддържане на методология и правила за правилно и своевременно изготвяне на необходимите управленски справки и отчети;
 • Постоянен анализ на финансовите показатели и съпоставката им с тези на водещите компании от индустрията и средните за индустрията;
 • Съставяне на финансови бюджети за приходите и разходите;
 • Съставяне на обосновки за банкови финансирания;
 • Съставяне на междинни и годишни финансови отчети;
 • Съставяне на годишна данъчна декларация;
 • Съдействие при интерпретиране на финансовите отчети, за постигане на най-добро разбиране и прилагане на най-подходящите счетоводни политики за тяхното формиране;
 • Съдействие при взимане на финансови решения и анализиране на финансовите и бизнес резултатите;
 • Участие във и координиране на данъчните проверки и ревизии;
 • Участие във и координиране на одиторските проверки;
 • Всичко друго, което според естеството на компанията може да е необходимо.

Предимства на услугата

 • Външният главен счетоводител и финансов директор е с много по-висока експертиза и по-разнообразен опит, които непрекъснато се повишават, заради постоянните обучения, многообразните клиенти и сложните казуси, които непрекъснато се решават в рамките на консултантската компания.
 • Външният главен счетоводител и финансов директор е много по-способен по-рано да идентифицира възможни проблеми и е много по-креативен в решаването на възникнали проблеми, заради ежедневната му комуникация с колеги от различни специалности и с различен опит.
 • Външният главен счетоводител и финансов директор е много по-евтин и с много по-висока добавена стойност от назначен такъв, защото работещият в една компания счетоводител или финансист е силно ограничен в натрупването на разнообразни и полезни професионални знания и опит.

Цена

Цената на услугата започва от 2 400 (две хиляди и четиристотин) лева, без включен ДДС, на месец.

Тази сума, като бюджет за възнаграждение на един служител, представлява чиста сума за получаване в размер на 1566 лв., което е няколко пъти по-ниско от пазарното възнаграждение за наистина добър главен счетоводител и/или финансов директор.

Конкретната сума зависи от размера на компанията и от точния обхват на дейностите, които ще се извършват в ролята на главен счетоводител и/или финансов директор.