Финансов одит - Централен офис

Нашата одитна практика е специализирана във финансовия одит на средни по големина компании от различни индустрии – търговия на едро и дребно, услуги, производство и много други. Освен това, имаме огромен опит в одитиране на проекти по европейски програми.

Ролята на финансовия одит е да даде независима и честна професионална оценка за верността на финансовите отчети на предприятията, за да защити интересите на техните собственици, кредитори и контрагенти.

За да изпълним отговорно тази своя роля, ние в Kreston BulMar провеждаме широкообхватни одиторски процедури, изпълнявайки одиторските стандарти, с които оценяваме:

  • надеждността на информационните системи;
  • протичането на бизнес процесите и коректното им отразяване в счетоводството;
  • спазването на законодателството;
  • ефективността на вътрешния контрол;
  • спазване на приложимите счетоводни стандарти;
  • коректността на начислените данъци, съгласно данъчното законодателство;
  • верността на всички позиции от финансовите отчети – в т.ч. приходи, разходи, вземания, задължения, активи и т.н.;
  • наличието на злоупотреби, съществени грешки или измами;
  • процеса на счетоводното приключване;
  • съответствието между информацията във финансовия отчет с отчета за управлението и всяка друга информация, предоставена от управлението заедно с финансовия отчет.

По време на одита, осигуряваме индивидуален подход и своевременни препоръки за подобрение в организацията и отчетността по всеки един от одитираните обекти, така че мениджмънтът, инвеститорите и кредиторите да реализират максимална полза от нашата работа – а именно как да се подобри отчетността, контрола и ключови дейности в предприятието.

Освен с опитен одитен екип, Централният офис на Kreston BulMar разполага с отлични юристи, данъчни експерти, финансови и бизнес консултанти, които от години работят заедно и са изключително ефективни в намиране на всякакви бизнес решения, които изискват едновременно счетоводна, данъчна, финансова, правна и бизнес гледна точка и експертиза.

Доклад за Прозрачност

Съгласно изискванията на Осма Директива на Европейския Съюз от 2008 год. и в съответствие с чл.62 от Закона за Независимия Финансов Одит ние публикуваме своите доклади за прозрачност, които можете да прочетете тук.

Наши клиенти и гаранти

Някои от клиентите ни, готови да споделят отзиви от работата си с нас

Местоположение на офиса ни