Бизнес оценки - Бургас

Всяка компания текущо се нуждае от оценка на своите активи и пасиви, както и от оценка за активи, пасиви и компании, които възнамерява да придобие.

В тази връзка ние осигуряваме:

 • оценки на пасиви и активи на предприятия, в това число на:
  • машини и съоръжения;
  • недвижими имоти;
  • интелектуална собственост;
  • финансови разчети, вземания и задължения.
 • оценки на цели предприятия;
 • оценки на финансови институции;
 • актюерски оценки за задължения на работодатели по Кодекса на Труда и МСС 19.

Местоположение на офиса ни